Algemene verkoopvoorwaarden

1. Voorwoord

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de onderlinge relatie tussen de handelsvennootschap DURIEU COATINGS nv met een vennootschapskapitaal van € 500 000 en maatschappelijke zetel te Avenue Albert Einstein 2A, 1348 Louvain-la-Neuve – Belgique – HR Evry 785 167 365 – Intracommunautair btw-nummer: FR58785167065, hierna genoemd 'Durieu Coatings', en de klant die een bestelling wil plaatsen op de website be.solutions-deco.com, hierna genoemd de 'gebruiker'. Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name de voorwaarden die van toepassing zijn in de winkels. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door 'Durieu'. De producten kunnen enkel in België worden geleverd. Woont de gebruiker buiten de hierboven vermelde leveringszone en wil hij producten laten leveren in het buitenland, dan kan hij de website www.durieucoatings.com raadplegen. Deze website geeft een overzicht van de buitenlandse websites waarop hij zich kan informeren. Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op natuurlijke personen die geen handelsactiviteit uitoefenen. Wanneer de 'gebruiker' een bestelling plaatst op de website be.solutions-deco.com gaat hij automatisch en zonder voorbehoud akkoord met deze algemene voorwaarden. De partijen komen overeen dat hun onderlinge relatie uitsluitend wordt geregeld door dit contract. Eventuele ontbrekende bepalingen worden geregeld door de geldende gebruiken in de verkoopsector.

2. Bestelling

De 'gebruiker' plaatst zijn bestelling volgens het bestelproces op de website en bevestigt het gedetailleerde overzicht van zijn bestelling. De bestelling kan enkel worden geregistreerd op de website wanneer de 'gebruiker' zich duidelijk heeft geïdentificeerd met zijn klantencode en paswoord, die strikt persoonlijk zijn. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de producten die te koop worden aangeboden. Elke betwisting op dit gebied valt binnen het kader van een eventuele omruiling en de hieronder vermelde garantievoorwaarden. De firma 'Durieu Coatings' verbindt zich ertoe om bestellingen via de website uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraad. Is het desbetreffende product niet beschikbaar, dan verbindt 'Durieu Coatings' zich ertoe om de 'gebruiker' daarover te informeren. 'Durieu Coatings' kan niet in gebreke worden gesteld of aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van gebeurtenissen buiten haar wil om, met name gevallen van overmacht, die de plaatsing van een onlinebestelling vertragen of verhinderen.

3. Prijzen

De prijzen worden vermeld in euro en zijn inclusief btw. Het toepasselijke btw-percentage is het geldende percentage op de dag van de bestelling. Alle prijzen zijn exclusief verwerkingskosten (port, verpakking en samenstelling van het pakket volgens het geldende bedrag). Elke wijziging in het geldende percentage kan worden doorberekend in de prijs van de producten. Na deze datum kunnen de prijzen op elk moment worden gewijzigd. De prijzen kunnen echter niet meer worden gewijzigd zodra de klant zijn bestelling heeft geplaatst. Hetzelfde geldt voor taksen of toeslagen – met name op het gebied van milieu – die worden ingevoerd, verhoogd of verlaagd: elke wijziging kan worden doorberekend in de verkoopprijs van de artikelen op de websites van 'Durieu Coatings' en in de verkoopdocumenten. De prijzen van de bestelde artikelen op de website komen overeen met de referentie van de catalogus waarin ze werden opgenomen. De in de catalogus vermelde datum geldt als bewijs. De prijzen worden gegarandeerd tot 31 december 2014 (binnen de grenzen van de beschikbare voorraad). Deze algemene verkoopvoorwaarden werden geüpdatet op 1 januari 2014. Er wordt voor elke verzending een factuur aangemaakt, die eveneens dient als garantiebewijs en die kan worden afgedrukt onder het menu 'Mijn account'.

4. Bijdrage in de verzendkosten

De verzendkosten omvatten een bijdrage in de verwerkingskosten van de bestelling en een bijdrage in de leveringskosten. Bij elke bestelling wordt een bijdrage in de verzendkosten aangerekend. Ligt het totaalbedrag van de bestelling echter hoger dan € 150,00 incl. btw, dan is de verzending gratis. De 'gebruiker' erkent volledig op de hoogte te zijn van de bijdrage in de verzendkosten (verwerking en levering), die bij de prijs van de bestelde producten wordt gerekend.

5. Validering en bevestiging van de bestelling

De bestelling van de 'gebruiker' wordt pas beschouwd als aanvaard na validering door 'Durieu Coatings'. De 'gebruiker' ontvangt een bevestigingsmail als zijn bestelling gevalideerd is. De 'gebruiker' verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en die te hebben aanvaard voor het plaatsen van de bestelling. Een bestelling kan enkel worden gevalideerd na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders aangetoond, gelden de gegevens die worden geregistreerd door 'Durieu Coatings' als bewijs voor het geheel van de transacties uitgevoerd door 'Durieu Coatings' en zijn 'gebruikers'. Sommige bestellingen vereisen aanvullende informatie van de 'gebruiker'. In dat geval ontvangt de 'gebruiker' per e-mail een lijst van de documenten die hij dient voor te leggen met het oog op de definitieve validering van zijn bestelling. 'Durieu Coatings' behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren wanneer deze documenten niet worden voorgelegd of wanneer de voorgelegde documenten niet beantwoorden aan de vereisten. De bestelling van de 'gebruiker' kan om eender welke reden worden geannuleerd door 'Durieu Coatings', met name wanneer de noodzakelijke informatie voor de levering ontbreekt. De 'gebruiker' wordt daarover geïnformeerd door 'Durieu Coatings'

6. Betaling – beveiliging van de betaaltransactie

De producten en de bijdrage in de verzendkosten moeten bij de bestelling online worden betaald door de 'gebruiker' met behulp van een bankkaart (Bancontact/Visa of Eurocard/Mastercard/American Express). De betaling van de 'gebruiker' wordt voorgelegd aan de bank op het moment dat de producten worden verzonden naar de klant. De rekening van de 'gebruiker' wordt pas gedebiteerd bij verzending van de beschikbare producten. Is een product niet beschikbaar, dan wordt de rekening van de 'gebruiker' enkel gedebiteerd voor het bedrag van de werkelijk verzonden producten.

7. Levering

De leveringstermijn wordt aangeduid op de beschrijvende fiche van elk product. 'Binnen de week bij u geleverd' betekent dat de bestelling wordt geleverd binnen een termijn van doorgaans één week, te rekenen vanaf de datum waarop de bestelling wordt gevalideerd door onze diensten. Deze leveringstermijn is in elk geval indicatief en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Leveringen gebeuren uitsluitend in België. De levering gebeurt op het leveringsadres dat wordt opgegeven door de 'gebruiker'. De leveringen worden uitgevoerd door een transporteur. Onze transporteurs hebben de opdracht om u het pakket in eigen handen te leveren. De verzendings- of leveringstermijn van de producten wordt uitdrukkelijk vermeld op de beschrijvende fiche van elk product. 'Durieu Coatings' kan niet in gebreke worden gesteld of aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van gebeurtenissen buiten haar wil om, met name gevallen van overmacht of gevallen die te wijten zijn aan de transporteur, die de levering van de bestelde producten vertragen of verhinderen. De leveringstermijn of niet-uitvoering van het contract kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding ten gunste van de klant of zijn dienstverleners. Wanneer de vermelde leveringstermijn niet wordt nageleefd, kan de 'gebruiker' zijn bestelling annuleren door contact op te nemen met de klantendienst onder het menu 'Mijn account' of door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar volgend adres: DURIEU COATINGS S.A., Klantendienst, Avenue Albert Einstein 2A – 1348 Louvain-La-Neuve – België. 'Durieu Coatings' aanvaardt de annulering enkel wanneer het pakket nog niet werd klaargemaakt, verzonden of geleverd in de periode tussen de verzending en de ontvangst van bovenvermelde brief. De 'gebruiker' wordt terugbetaald binnen de dertig dagen na ontvangst van de aangetekende brief door 'Durieu Coatings'. De 'gebruiker' verbindt zich ertoe om bij de bestelling alle noodzakelijke informatie voor de levering door te geven (meer bepaald een GSMnummer waarop de transporteur overdag contact kan opnemen met de gebruiker), met het oog op een optimaal verloop van de levering. De 'gebruiker' verbindt zich ertoe om – voor zichzelf of voor de ontvanger van de bestelling – de producten in ontvangst te nemen op het adres dat hij heeft opgegeven bij de bestelling. Tijdens de levering moet de 'gebruiker' of de ontvanger van de producten zich kunnen identificeren indien dat wordt gevraagd. De 'gebruiker' verbindt zich ertoe om – na de noodzakelijke opening en controle van de inhoud van het pakket of de pakketten in aanwezigheid van de transporteur – het ontvangstbewijs voor de levering door de transporteur te ondertekenen. Bij eventuele problemen, zoals een beschadigde garantietape (plakband), een gescheurde doos, ontbrekende of beschadigde producten… duidt de 'gebruiker' al zijn vaststellingen aan op de te paraferen lijst, waarna hij deze lijst laat ondertekenen door de leverancier en een exemplaar van het document bewaart. N.B. : alle klachten moeten duidelijk worden beschreven (welk product vertoont welke schade) om in rekening te worden genomen en in aanmerking te komen voor een vervanging. In geval van transportschade moet de 'gebruiker' het beschadigde product weigeren en 'geweigerd voor transportschade' aanvinken op de te paraferen lijst. Doet hij dat niet, dan kan er geen verhaal worden gehaald op de transporteur. Door het ontvangstbewijs van de levering te ondertekenen – buiten een eventueel voorbehoud – en de producten te aanvaarden, erkent de 'gebruiker' dat hij de producten heeft ontvangen in de staat die overeenstemt met zijn verwachtingen. Vanaf dat moment is geen enkele klacht met betrekking tot de levering van de producten nog ontvankelijk. Wanneer de kwaliteit of de hoeveelheid van de levering niet overeenstemt met de bestelling, moet de 'gebruiker' 'Durieu Coatings' daarover informeren met vermelding van de bestelreferentie. Dat kan door telefonisch contact op te nemen met de klantendienst op het nummer +32 (0)10/42 00 90 (van maandag tot vrijdag van 8.30-17.30 uur), door te klantendienst te contacteren via het menu 'Mijn account' of door een brief te sturen naar volgend adres: DURIEU COATINGS S.A., Klantendienst, Avenue Albert Einstein 2A – 1348 Louvain-La-Neuve – België. Wanneer de producten niet kunnen worden geleverd door toedoen van de 'gebruiker' (niemand aanwezig bij de levering, pakket niet afgehaald na leveringsbericht…) verliest de 'gebruiker' zijn bijdrage in de verzendkosten. De retourkosten worden eveneens in mindering gebracht op de terugbetaling van het artikel. Wil de 'gebruiker' een nieuwe levering, dan moet hij vooraf opnieuw zijn bijdrage in de leveringskosten betalen. In geval van levering op afspraak verbindt de 'gebruiker' zich ertoe om aanwezig te zijn gedurende een tijdsspanne van ongeveer twee uur.

8. Bedenktijd – terugzending van het product na bedenking

Alle artikelen kunnen worden geruild of terugbetaald binnen de wettelijke en contractuele termijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Conform artikel 47 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de 'gebruiker' veertien dagen bedenktijd, te rekenen vanaf de levering van de bestelde producten. Wanneer de 'gebruiker' zich wil beroepen op dit bedenkingsrecht, moeten de producten worden teruggestuurd in hun originele verpakking, in perfecte staat, ongebruikt en vergezeld van alle toebehoren, eventuele gebruiksaanwijzingen en een correct ingevuld retourformulier. Onvolledige, beschadigde, vernietigde, gebruikte of vuile producten worden niet teruggenomen. De retourkosten zijn ten laste van de klant. 'Durieu Coatings' verbindt zich ertoe om de producten om te ruilen of het bedrag dat de 'gebruiker' heeft betaald voor de geretourneerde producten terug te betalen, uitgezonderd de bijdrage in de verzendkosten. De terugbetaling is verschuldigd binnen een termijn van maximaal dertig dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de retourzending. Terugbetaling gebeurd via creditering van de bankrekening die verbonden is aan de bankkaart die werd gebruikt voor de betaling. Voor de 'gebruiker' een product terugstuurt, moet hij eerst contact opnemen met de klantendienst via het menu 'Mijn account'. De 'gebruiker' krijgt dan enkele dagen later een retourformulier dat hij moet meesturen met het retourproduct. Ontbreekt dit retourformulier, dan kan de retour niet binnen de gangbare termijn worden afgehandeld. De producten moeten worden teruggestuurd naar het retouradres vermeld op het retourformulier. Producten mogen nooit worden teruggestuurd naar de maatschappelijke zetel of de administratieve kantoren van 'Durieu Coatings'.

9. Klantendienst

Onze klantendienst helpt u graag met meer informatie of bij eventuele vragen. U kunt de klantendienst telefonisch contacteren op +32 (0)10/42 00 90, per fax op +32 (0)10/42 00 99, of per e-mail op volgend adres:  info@durieucoatings.com

10. Producten

De klant wordt op de website geïnformeerd over de belangrijkste productkenmerken. Durieu Coatings kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten. We raden onze klanten evenwel aan om ook de gebruiksaanwijzing, eventuele meegeleverde informatie of aanvullende informatie op het product of de verpakking (voorzorgsmaatregelen, gebruiksvoorwaarden ...) te lezen. We wijzen er nogmaals op dat de productafbeeldingen die worden gebruikt ter ondersteuning van de tekst niet bindend zijn. De aansprakelijkheid van Durieu Coatings zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de datasheets en product- en technische fiches zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren. Deze website bevat links naar andere internetsites. Durieu Coatings kan niet aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site be.solutions-deco.com.

11. Persoonsgegevens

« Durieu Coatings » behoudt zich het recht voor om gegevens te verzamelen, conform de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens die de 'gebruiker' opgeeft of die worden verzameld via de werking van de website zijn bedoeld om een goed verloop van de leveringen te garanderen, de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en beter te beantwoorden aan de verwachtingen van de klant. De 'gebruiker' stemt ermee in dat 'Durieu Coatings' deze gegevens gebruikt, met name om hem te informeren over diensten die hem zouden kunnen interesseren. 'Durieu Coatings' behoudt zich het recht voor om deze gegevens te benutten voor commerciële doeleinden. Een 'gebruiker' die niet akkoord gaat met deze verspreiding kan dat aangeven door het desbetreffende vakje aan te vinken op het inlichtingenformulier of door een uitdrukkelijk bericht te versturen via het speciale formulier onder het menu 'Privacy'. De gegevens van de klant worden vertrouwelijk bewaard door 'Durieu' gedurende twee jaar, te rekenen vanaf het laatste bezoek aan de website.

12. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van 'Durieu' tot de prijs volledig en werkelijk werd betaald door de 'gebruiker' (werkelijke inning van de betaling door 'Durieu Coatings').

13. Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en beelden die worden weergegeven op be.solutions-deco.com zijn wereldwijd onderworpen aan het auteurs- en eigendomsrecht. In dat opzicht kunnen zij enkel voor privédoeleinden worden gebruikt. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de website be.solutions-deco.com is strikt verboden. Bepaalde producten zijn onderworpen aan het persoonlijke en specifieke gebruiksrecht dat het maken van kopieën en de publieke verspreiding reglementeert. U dient de algemene verkoopvoorwaarden van deze producten te respecteren en be.solutions-deco.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van producten in dit kader.

14. Volledigheid

Wanneer een van de bepalingen van dit contract nietig wordt door een wijziging van de wetgeving of reglementering of door een vonnis, heeft dat geen enkele invloed op de geldigheid en de naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden.

15. Duur

Deze voorwaarden zijn geldig zolang de door 'Durieu Coatings' aangeboden diensten online beschikbaar zijn. 'Durieu Coatings' behoudt zich het recht om deze Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De veranderingen kunnen betrekking hebben op alle eerdere voorwaarden, maar zijn niet terugwerkend. Door de website van 'Durieu Coatings' te bezoeken na de registratie van de veranderingen van deze Voorwaarden, markeert de 'Gebruiker' zijn akkoord van de gewijzigde Voorwaarden, maar elk bezoek dat er aan voorafging, is gebonden de Voorwaarden van toepassing op dat moment.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en kunnen enkel worden behandeld door de Belgische rechtbanken. Eventuele geschillen tussen 'Durieu Coatings' en professionele dienstverleners vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van Nijvel, zelfs voor spoedprocedures en bewarende procedures in kort geding of op verzoekschrift.

17. Bewijs

Het ontvangen van de bevestiging van uw bestelorder vergezeld met een link naar de algemene verkoopsvoorwaarden geldt als bewijs voor de volledigheid van de bestelling. De validering vereist de ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle transacties die worden uitgevoerd op de website. De digitale registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bewaard in de informaticasystemen van de firma 'Durieu Coatings', worden beschouwd als bewijsstukken voor de communicatie, de bestellingen en de betalingen tussen beide partijen. Bestelbonnen, bestelbevestigingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager met het oog op getrouwe en duurzame kopieën, conform artikel 2, 25° van wet van 6 april 2010 i.v.m. de duurzame dragers.